• 24 Ekim 2021 Pazar

Etik Değerler Bildirgesi

AFFD MİSYON VE ETİK DEĞERLERİ

 

Türk Kültür ve Sanatını ; fotoğraf aracılığıyla , yurt dışında tanıtmaya çalışmak , fotoğraf sanatının da Türk toplumunda tanıtılması , yaygınlaşmasının sağlanmasını ve gelişmesine katkı sağlamak hedeflendiği gibi , fotoğraf dili kullanılarak toplumsal olaylara bilincin arttırılarak , fotoğraf dostluklarının ve dayanışmasının arttırılması amaçlanmaktadır. AFFD bu amaçları güderken ; fotoğraf eğitimine , dayanışmaya , disipline , güvenirliliğe önem vermekte , hiçbir siyasi , dini ve etnik grubun baskısı altında kalmadan her kesime eşit uzaklıkta duran ve tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sivil toplum kuruluşudur.

 

AFFD’nin Değerleri

 

Gönüllülük

Karşılıksızlık

Fotoğraf ve Fotoğraf Sanatına Değer Vermek

İnsan ve İnsanı ilgilendiren her türlü olguya değer vermek

Dürüstlük

Güvenilirlik

 

Her ne kadar yukarıda kısaca değindiğimiz ilkeler üzerinde mutabakata varılmış olsa da , derneğimizin üye sayısının artışıyla beraber üye profilinin de değişebileceği göz önünde bulundurulduğunda , -mutabakata vardığımız- derneğimizin amaç ve ilkelerinde sapmaların yaşanmaması için disiplin kurallarının düzenlenmesi zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

AFFD DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

AFFD kuruluş amacı doğrultusunda topluma fotoğrafı tanıtmak , toplumu eğitmek , dayanışmayı arttırmak , kamu yararına çalışan , hiçbir siyasi , dini ve etnik grubun baskısı altında kalmadan her kesime eşit uzaklıkta duran , bağımsız ve tamamen gönüllülük esasına dayalı bir sivil toplum kuruluşudur. AFFD’nin misyonu, vizyonu ve etik kuralları vardır. Disiplin Kuralları, bu vizyon, misyon ve etik kuralları korumak, AFFD’nin iç huzurunu sağlamak, disipline etmek, yönetim kurulu ve birimler tarafından alınan kararların düzgün yürütülmesini ve işleyişini sağlamak, işlenen suçları cezalandırmak amacı ile hazırlanmıştır. Disiplin Kurulu da bu kuralların işleyişini sağlamak, üye haklarını ve AFFD’nin haklarını korumak, huzuru sağlamak, üye şikayetlerini dinlemek, soruşturmak, incelemek ve verilen kararı Yönetim Kurulu’na gerekenin yapılması için iletmektir.

AFFD Disiplin Yönetmeliği, dernek üyeleri tarafından işlenebilecek, disiplin suçu olarak kabul edilen eylemleri tanımlar. AFFD Disiplin Kurulu’nun yetkilerini belirler. AFFD Disiplin Yönetmeliği, asil üyelerini bağladığı ölçüde, henüz asil üyeliğe geçmemiş, ancak kendi isteği ve insiyatifi ile gönüllü müracaat formunu doldurmuş, AFFD faaliyetlerine aktif olarak katılan, ADAY ve GÖNÜLLÜ ÜYELERİ de aynı ölçüde bağlamaktadır. Yani gönüllü formunu dolduran her aday, bu disiplin yönetmeliğini kabul etmiş sayılacaktır.

YETKİ

AFFD Disiplin Kurulu, kendi arzusu ile ya da bir üyenin yazılı şikayeti üzerine, bu yönetmelik maddelerini esas alarak üye hakkında disiplin soruşturması açabilir. Disiplin Kurulu soruşturmasını tamamladıktan sonra, görüşlerini ve kararlarını YÖNETiM KURULU’nun onayına sunar. Yönetim Kurulu verilen kararı veya Disiplin Kurulu’nun görüşlerini onaylamak, değiştirmek ya da reddetmek hakkına sahiptir.

 

KURULUN OLUŞUMU

Disiplin Kurulu 3 asil 1 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler Yönetim Kurulu tarafından atanır ya da görevden alınır, üyelerden birinin istifa etmesi ya da eksilmesi/ölmesi halinde yerine YK tarafından yenisi atanır. Kararlar oy birliği ya da oy çokluğu ile alınır. Asil üyelerden birinin eksilmesi halinde yedek üye onun yerini alır ve oy kullanabilir. Toplantı üyelerin çoğunluğunun katılımıyla yapılır. Disiplin Kurulu kendi içinde ya da YK tarafından seçilen bir başkan tarafından yönetilir. Başkan, toplantıyı idare eder ve YK ile teması sağlar. Seçilecek bir sekreter de yazışmaların yürütülmesini sağlar. Disiplin Kurulu üyelerinden herhangi biri hakkında bir disiplin soruşturması açılması Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür. Bu durumda YK, soruşturma açılan üyeyi soruşturma bitene kadar görevinden alır, yerine bir başka üye atar. Soruşturma sonunda üye hakkındaki karara göre yeniden görevine iade eder ya da azleder.

ÇALIŞMA BİÇİMİ

Disiplin Kurulu kendi isteği yada yazılı bir şikayet üzerine soruşturma açar. Hakkında soruşturma açılan ya da şikayet dilekçesi verilen üyeyi, yazılı ya da sözlü olarak davet eder. Daveti kabul etmeyen ya da savunma vermek istemeyen üye hakkında, Disiplin Kurulu bir karar vererek kararını Yönetim Kurulu’na sunar. YK bu kararı onaylamak, değiştirmek, ya da reddetmek hakkına sahiptir. Disiplin Kurulu, soruşturma esnasında adı geçen başka üyelerin de görüşüne başvurabilir. Karar, Yönetim Kurulu tarafından üyeye bildirilir ve hakkında verilmiş olan ceza insan kaynakları bölümüne bildirilerek siciline işlenir.

 

HÜKÜMLER

Aşağıda tanımlanan eylemler disiplin suçu sayılacaktır.

1. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına karşı gelmek, suç olarak tanımlanan eylemlerde bulunmak, ceza almak.

2. AFFD’yi temsil ederken, ya da AFFD’nin kurumsal kimliğini temsil eden nesneleri taşırken veya kullanırken AFFD’ye zarar verecek, prestijini sarsacak hareketlerde bulunmak.

3. AFFD’ye ait mal, malzeme ve araçları, özel işlerinde kullanmak, korumamak, hor kullanmak, kaybetmek, bunlara zarar vermek ve zamanında iade etmemek.

4. AFFD’ye ait mal, malzeme, araç ve gereçleri, evrakları, birimin ya da sorumlusunun izni olmadan almak, kullanmak, yerini değiştirmek, depolama düzenini bozmak.

5. Yetkili birim ve kişilerin haberi ve izni olmadan bağış kabul etmek, alınan bir bağışı yada AFFD’ye ait para yada malzemeyi zimmete geçirmek,hesabını verememek.

6. AFFD’de karşılıksızlık esastır. İşbu ilkeden de hareketle , dernek üyeleri , gerek kendileri gerekse aile fertleriyle , dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir surette karşılıklı veya karşılıksız MENFAAT SAĞLAYAN İŞ İLİŞKİSİNE GİREMEZLER.

7. AFFD ile ilgili herhangi bir konu ya da kişi hakkında, AFFD içinde ya da dışında, kamuoyuna karşı prestijini zedeleyecek konuşmalar yapmak, asılsız, haksız, gerçeklerle bağdaşmayacak eleştirilerde bulunmak, AFFD’e zarar vermek.

8. Yetkisi ve görevi olmadığı halde, ilgili birimin sorumlusu ya da görevlendirilmiş kişinin izni olmadan, kişi, kurum ve kuruluşlarla AFFD adına görüşmeler yapmak, taleplerde bulunmak, bağlayıcı sözler vermek, anlaşmalar yapmak vb davranışlarda bulunmak.

9. İlgili birim ya da görevlinin izni olmadan basın kuruluşları ile görüşmek, AFFD adına açıklamalarda bulunmak, demeç vermek, yorum yapmak.

10. İyi niyet kavramıyla bağdaşmayacak şekilde hareketlerde bulunmak, genel ahlak ve terbiye kurallarına uymamak.

11. AFFD ile ilgili bir ortamda, siyasi, ahlaki, vicdani hayat görüşünü, üyeleri rahatsız edecek ve derneğe zarar verecek şekilde açıklamak, empoze etmeye çalışmak, tartışma ortamı yaratmak vb. hareketlerde bulunmak.

12. Üzerine aldığı yetki ve sorumlulukları aşmak, ihmal etmek, kötüye kullanmak, suistimal etmek, baskı ve iltimas aracı olarak kullanmak.

13. Üzerine aldığı görevleri mazereti olmaksızın geciktirmek, yavaşlatmak, işleri engellemek.

14. Sanal ortamlarda, AFFD’ye zarar verecek yorumlar yapmak,tartışmalara girmek,AFFD’yi ilgilendiren fotoğraf veya videolar yayımlamak vb hareketlerde bulunmak.

15. Herhangi bir birim ya da sorumludan bilgi almak isteyen üyeye bilgi vermemek, engellemeye çalışmak, kasıtlı olarak yanlış bilgi vermek, yalan söylemek.

16. Şikayet hakkını suistimal etmek, kötüye kullanmak, bu hakkı diğer üyeler üzerinde küçük düşürücü ve baskı aracı olarak kullanmak.

17. AFFD ile ilgili herhangi bir konuda açıklanamayan, tanımlanamayan gizli toplantılar yapmak, gruplaşma ve hizipleşmelere neden olmak.

18. AFFD içinde şahsi kin ve kızgınlıklarını ön plana çıkarmak, bu durumunu AFFD işlerine karıştırarak derneğe zarar vermek.

19. Disiplin Kurulu soruşturmasında disiplin kurulunu oyalamak, kurula yalan beyanda bulunmak.

 

Belirlenen yazılı disiplin kuralları dışında herhangi bir disiplin suçunun işlenmesi durumunda, Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun yapacağı ortak değerlendirme sonucunda vereceği karar geçerli olacaktır.
Yukarıda yazılı Disiplin Kurallarına ek madde konması, çıkarılması ya da değiştirilmesi, DK ve YK’nın yetkisi dahilindedir. DK ve YK istediği takdirde karar alarak ek madde koyabilir, maddeleri değiştirebilir ya da kaldırabilir. Disiplin suçu işlenmesi durumunda verilecek cezalar aşağıda belirtilmiştir.

Uyarı (sözlü yada yazılı)

İhtar

Kınama

Uzaklaştırma (1 ile 6 aya kadar)

İhraç (Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmak üzere tavsiye kararı alarak)